KVKK Aydınlatma Metni – Web Sitesi Ziyaretçisi

Bilgi Güvenliğine İlişkin Standardımız

Vodafone Holding A.Ş. ve iştirakleri (Vodafone Türkiye Grup Şirketleri), kendilerinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına ve kişisel verilerini güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları ve kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı ve tekrarlanmasını önlemek için gereken tedbirleri almayı, tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyet seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Vodafone Türkiye Grup Şirketlerinin tüm çalışanları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) kapsamındaki tüm paydaşlar Gizlilik ve Güvenlik Politikalarına uymakla ve uygulamakla yükümlüdür.

Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metninin Amacı

Vodafone’da kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Vodafone, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. (hepsi birlikte “Vodafone” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Aşağıda alt bölümlere ayrılarak gösterilen Aydınlatma Metni, maps.vodafone.com.tr’yi (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz kapsamında Vodafone tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin siz ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Site’yi ziyaretiniz sırasında, ayrıca, çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaret etmeniz aracılığıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

 

Vodafone tarafından aşağıda kategorik olarak sınıflandırılan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin aşağıdaki başlıklarında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenebilecektir:

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlemektedir. Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlarla ve söz konusu amaçlar doğrultusunda dayanılan hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

KVKK md. 5/2 (a)kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak;

 

KVKK md. 5/2 (ç)veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 

KVKK md. 5/2 (e), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 

KVKK md. 5/2 (f), ilgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuata uygun olarak; yukarıda yer verilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflar ve aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi

KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişi olarak haklarınızı düzenlemektedir. İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Vodafone’a başvurup;

 

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, bu bağlantıdaki KVKK İlgili Kişi Talep Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (Tebliğ) uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:251 Vodafone Plaza Maslak Sarıyer / İstanbul adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu vodafone@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir, başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kisiselverilerinkorunmasi@vodafone.com adresine iletebilir veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla başvurabilirsiniz.

 

Trafik ve Konum Verilerinin İşlenmesi

Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ’den aldığınız elektronik haberleşme hizmetleri (ses, SMS, internet) kapsamında elde edilen trafik ve konum verileriniz işlenebilecektir.

 

Trafik verisi, elektronik haberleşme şebekesinde haberleşmenin iletimi veya bu haberleşmenin ücretlendirilmesi amacıyla işlenen her türlü veriyi ifade eder. Haberleşmeyi gerçekleştiren taraflara ait numaralar, haberleşmeye ilişkin tarih ve zaman bilgileri, haberleşmenin gerçekleştiği konum gibi bilgiler buna örneklenebilir.

 

Konum verisi, elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen veriyi ifade eder. Haberleşmeye ilişkin şebekeden veya GPS’ten elde edilen konum bilgisi buna örneklenebilir.

 

Trafik ve konum verileriniz:

 

 

Şirketimizce ve/veya şirketimizce yetkilendirilen iş ortaklarımız tarafından işlenecektir.

 

Trafik ve konum verileriniz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde adli makamlara ve gerekli hallerde, hukuki sebeplere dayalı olarak ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

İlgili mevzuatta öngörülen haller saklı olmak üzere, iki yıl süreyle güvenli şekilde muhafaza edilecektir.